Online Enrollment (Step 1 of 6)


About Golden State Medicare Health Plan

You are completing an actual enrollment request to Golden State Medicare Health Plan.


Enrolling online is safe & secure. All your information is encrypted.


For questions or assistance completing the enrollment form, please call Golden State Medicare Health Plan Member Services, toll-free at (877) 541-4111, TTY at (711) 551-4111, 8 AM to 8 PM Monday through Friday and daily during the enrollment.

Medicare beneficiaries may also enroll in Golden State Medicare Health Plan through the CMS Medicare Online Enrollment Center located at http://www.medicare.gov.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111). ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüistica. Llame al 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111). 注 意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-541-4111(TTY:1-877-551-4111)。CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111). PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111). 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111) 번으로 전화해 주십시 오. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-877-541-4111 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-877-551-4111): .‫باشد‬ ‫می‬ ‫فراھم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫زبانی‬ ‫تسھیلات‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫گفتگو‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫بھ‬ ‫اگر‬ :‫توجھ‬ 4111-541-877-1 ‫با‬ (TTY: 1-877-551-4111) ‫بگیرید‬ ‫تماس‬. ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-877-541-4111 (телетайп: 1-877-551-4111).注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけま す。1-877-541-4111(TTY:1-877-551-4111)まで、お電話にてご連絡ください。‫لك‬ ‫تتوافر‬ ‫اللغویة‬ ‫المساعدة‬ ‫خدمات‬ ‫فإن‬ ،‫اللغة‬ ‫اذكر‬ ‫تتحدث‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ :‫ملحوظة‬ 4111-551-877-1 :‫والبكم‬ ‫الصم‬ ‫ھاتف‬ ‫)رقم‬ 4111-541-877-1 ‫برقم‬ ‫اتصل‬ .‫)بالمجان‬. LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111).ប្រុងប្រយ័ត្នៈបើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរសេវាកម្មជំនួយភាសាគឺមិនគិតថ្លៃទេ។ ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111)។ ध्यान दें: यिद आप िहंदी बोलते हैं तो आपके िलए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111) เรยน: ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร โทร 1-877-541-4111 (TTY: 1-877-551-4111).