Online Enrollment (Step 1 of 6)


About Golden State Medicare Health Plan

You are completing a 2020 Online Enrollment Request to Golden State Medicare Health Plan.

Enrolling online is safe & secure. All your information is encrypted.


For questions or assistance completing the enrollment form, please call Golden State Medicare Health Plan Member Services, toll-free at (877) 541-4111 (TTY: 711) 8:00 a.m. to 8:00 p.m. Monday through Friday and daily during the enrollment and disenrollment periods.

Medicare beneficiaries may also enroll in Golden State Medicare Health Plan through the CMS Medicare Online Enrollment Center located at http://www.medicare.gov.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-877-541-4111 (TTY:711). ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüistica. Llame al 1-877-541-4111 (TTY:711). 注 意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-541-4111(TTY:711)。CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-541-4111 (TTY:711). PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-541-4111 (TTY:711). 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-541-4111 (TTY:711) 번으로 전화해 주십시 오. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-877-541-4111 (TTY (հեռատիպ)՝ 711): .‫باشد‬ ‫می‬ ‫فراھم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫زبانی‬ ‫تسھیلات‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫گفتگو‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫بھ‬ ‫اگر‬ :‫توجھ‬ 4111-541-877-1 ‫با‬ (TTY:711) ‫بگیرید‬ ‫تماس‬. ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-877-541-4111 (телетайп:711).注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけま す。1-877-541-4111(TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください。‫لك‬ ‫تتوافر‬ ‫اللغویة‬ ‫المساعدة‬ ‫خدمات‬ ‫فإن‬ ،‫اللغة‬ ‫اذكر‬ ‫تتحدث‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ :‫ملحوظة‬ 4111-551-877-1 :‫والبكم‬ ‫الصم‬ ‫ھاتف‬ ‫)رقم‬ 4111-541-877-1 ‫برقم‬ ‫اتصل‬ .‫)بالمجان‬. LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-877-541-4111 (TTY:711).ប្រុងប្រយ័ត្នៈបើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរសេវាកម្មជំនួយភាសាគឺមិនគិតថ្លៃទេ។ ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-877-541-4111 (TTY:711)។ ध्यान दें: यिद आप िहंदी बोलते हैं तो आपके िलए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-877-541-4111 (TTY:711) เรยน: ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร โทร 1-877-541-4111 (TTY:711).